Waves Sharon sl563

Pushkin - Shlonsky souvenir leaf